AYM, İade Olan Personelin Yöneticilik Görevine İadesini Engelleyen Kritik Maddeyi Görüşecek

Anayasa Mahkemesi, OHAL Komisyon kararıyla geri dönmesine rağmen eski yöneticilik görevlerine dönmesini engelleyen kanun maddesinin iptalini görüşecek

AYM, İade Olan Personelin Yöneticilik Görevine İadesini Engelleyen Kritik Maddeyi Görüşecek

Anayasa Mahkemesi, OHAL Komisyon kararıyla geri dönmesine rağmen eski yöneticilik görevlerine dönmesini engelleyen kanun maddesinin iptalini görüşecek

Anayasa Mahkemesinin bu haftaki gündemi oldukça önemli.

Mahkeme, 24 ve 25 Aralık 2019 tarihli Genel Kurul toplantısında, OHAL Komisyonu kararıyla görevine geri iade edilen kamu personelini ve akademisyenleri yakından ilgilendiren maddeyi görüşecek

7075 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince, iade edilen personel yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadroya atanmaktadır. Bu maddenin, mahkemece iptali halinde, yönetici iken ihraç edilen sonrasında iade olan personelden dava açmış olanların eski görevlerine geri dönüşü mümkün olabilecektir.

7075 sayılı Kanunun 10 .maddesinin 1. Fıkrası şu şekildedir:

"Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak on beş gün içinde yapılır. Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları düşer. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz."

ANAYASA MADDESİ GÜNDEMİNDEKİ İPTAL TALEPLERİNİN ÖZETLERİ

E.2018/74 - İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un;

  1. 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

B. 2. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan "...ilave tedbirler ile..." ibaresinin,

C. 4. maddesinin;

1. (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yer alan "...mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı..." , "...Başbakanlıkça..." ve "...soruşturma başlatılması veya soruşturma izni verilmesi..." ibarelerinin,

2. (2) numaralı fıkrasında yer alan "...Başbakanın..." ibaresinin,

3. (4) numaralı fıkrasının,

Ç. 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...dosya üzerinden..." ibaresinin,

D. 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

1. İkinci cümlesinde yer alan "...daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki..." ibaresinin, (AYM bu madde değişikliğe uğradığı için karar verilmesine yer olmadığına kararı verecektir.)

2. Yedinci cümlesinde yer alan "...Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilmek kaydıyla..." ve "...kamu görevinden çıkarıldığı yükseköğretim kurumu haricinde..." ibarelerinin,

E. 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "...Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

E.2018/159--Manisa 1. İdare Mahkemesi--Birleşeni--E.2019/75

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değiştirilen 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının "Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır." biçimindeki üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner7