Elazığ Belediyesi Abdullahpaşa Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm İhalesine Çıktı

Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından Elazığ Merkez Abdullahpaşa (Sürsürü) Mahallesi’nde kentsel dönüşüm yapım işi ihalesine çıkıldı.

Elazığ Belediyesi Abdullahpaşa Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm İhalesine Çıktı

Elazığ Belediyesi kentsel dönüşüm ihalesine çıkıyor.

Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan 689 ada proje-3 üzerinde konut yapımı ihalesine çıktı.

Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale 11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 14.00’da Elazığ Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılım teklifleri elektronik ortamda bulunan https://ekap.kik.gov.tr (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek.

Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak, ihaleyi kazanan firmaya yer tesliminden itibaren 540 (beş yüz kırk) gün içerisinde teslim etme süresi tanındı.

İHALE ŞARTNAMESİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN B/III GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSİDİR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLAN DETAYLARI

https://www.ilan.gov.tr/ilan/848525/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/kentsel-donusum-kapsaminda-konut-yaptirilacaktir

YORUM EKLE
YORUMLAR
Sözünde durmadınız bari kat artırın
Sözünde durmadınız bari kat artırın - 6 gün Önce

Başkan kat artır, başkan başka yerde 12 kat ama burda dükkan üstü 5 kat bunun adaletsizlik ve haksızlık olduğunu adın gibi biliyorsun. Vebal senindir. Ömür boyu çekeceksin bunu. Du a almak varken beddua niye...yarın o makam sana baki kalmayacak ve sıradan bir insan olarak caddelerde yürüyeceksin. Onun için hakkı gözetmek size farzdır

Köysel Dönüşüm
Köysel Dönüşüm - 6 gün Önce

Belediye köysel dönüşüm konusunda uzman, yolları daraltan kaldırımları küçülten deprem fırsatını heba eden bu belediye Elazığ geleceğinde pek hayırla anılmayacak

Hişş
Hişş - 6 gün Önce

Hele söleyin kime vereceksiz bellidir simdi ihaleyi alacak olan

:)
:) - 6 gün Önce

Kimsenin alacağını düşünmüyorum hayırlısı yinede

Solmaz
Solmaz - 6 gün Önce

Apdıllah paşa çokta eski Bi mahalle deyil adil olsunlarda merkez mahalleleri yenilesinler hakkım haram olsun

Adil ol başkan
Adil ol başkan - 5 gün Önce

Mustafa paşa nailbey sürsürü ve merkez buralara 8 9 10 11 12 kat veren zihniyet abdullah paşaya ne hikmetse 5 katın üstü olmaz diyor bakan kabul etmiyormuş.vay beni beni nasılda büyük sözü dinliyorlar.

SIRADAKİ HABER

banner103

banner109