Elazığ Belediyesi Kat Karşılığında İhaleye Çıkıyor

Elazığ Belediyesi, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan imarda Sürsürü olarak geçen konutlarda kat karşılığında ihaleye çıkacağı duyuruldu.

Elazığ Belediyesi Kat Karşılığında İhaleye Çıkıyor

Elazığ Belediyesi konutlarda kat karşılığında ihaleye çıktı.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında,Sürsürü Mahallesi  Kat Karşılığı inşaat yaptırılması kapalı teklif eksiltme sureti olarak ihale edileceği görülürken, parsel sorgulamasında Abdullahpaşa mahallesinde olduğu görüldü.

İhaleler 8 Nisan Perşembe günü saat 14.00 ile 15.00 arasında Belediye Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250,00 TL bedel karşılığında Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden temin edilecek. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 (dâhili 1505) nolu telefondan bilgi alabilecekler.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR ŞÖYLE;

1)Kanuni ikametgâhı olması, T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

2)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya - ilgili Meslek Odası Belgesi,

3)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

6)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

7)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

8)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

10)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

11) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

13)Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

14) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

15)İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde bir (tek) sözleşme kapsamında toplam inşaat alanının %25 (yirmibeş)’inden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir.

16)Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

26 Mart 2021 – Sayı : 31435 RESMÎ GAZETE Sayfa :125

c) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN B/III GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

-Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

-2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhütü)

- İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanında istenilen belgeleri ihale saatine kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

- En uygun teklif; yüklenici tarafından anahtar teslimi, tüm harçları yatırılımış (Belediye Hizmet bedelleri ve harçları İdareye, Diğer tüm hizmet bedelleri ve harçlar yüklenici firmaya ait olmak üzere) iskân ruhsatı alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş, tüm ada içi alt ve üst yapı bağlantıları yapılmış (ferdi abonelikler hariç), ada içi peyzaj ve çevre düzenlemesi, iksa ve zemin iyileştirilmeleri bitirilmiş olacak şekilde sözleşme tarihi temel alınarak 1 (Bir) yıl içerisinde 4 (dört) taksit üzerinden ödenmesi koşulu ile ihale dokümanında ki dağıtım cetvelinde belirtilen dağıtım oranları nazara alınarak hak sahiplerinden TL üzerinden en az bedel talep eden, ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz yüklenici tercih edilecektir

- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 16:25
YORUM EKLE
YORUMLAR
alayapraklı
alayapraklı - 4 hafta Önce

Toki el koyup hepsini 145 m² yapmalı

Huzeyfe
Huzeyfe - 3 hafta Önce

Bu maliyetleri kim hesaplamış,devletin tebliğinde bu rakamlar 100 m.kare için yaklaşık 155 bin TL.oysa bakıyorsunuz, 360 ve 474 bin gibi çok yüksek maliyetler gösterilmiş,siz devleti mi koruyor,yoksa biryerlere rant mi aktariyorsunuz? Daireler 150 m.kare bile olsa arsa payı müteahhit karı 225 TL.normal,eğer kentsel dönüşüm kapsamında ise bundan yüzde otuz beş muafiyetler ve KDV yüzde 1 den 150 bin ideal rakam iken belirlenen bu maliyetler kimin elinden çıkmış merak ediyoruz,ya hesap bilmiyor,yada dayak yememiş.Hickimse piyasayı işaret edemez,devletin kriteri varken ,aman ha.Eger itiraz edecek varsa Yapı Denetim kuruluşlarına ödenen denetime esas alınan devletin maliyet tebliği ortada.

Z kusagi
Z kusagi - 4 hafta Önce

684 nolu adada neden israr ediyor anlamadim 684 birkere ihaleye cikti bu parsel en kotu konum diger parsellerin ne suçu var mesela 688 parsel malatya yoluna sifir daha kicuk ve daha avantajli onu ihaleye cikarirsan taliplisi cok olur 684 te neden israr ediyorsunuz anlamadim butun adalari ihaleye cikarin neresi iyiyse oralari mutahitler kendi gucune gore alsin lutfen 684 te israr etmeyin sizi yanlis yonlendiriyorlar sayin başkanim 684 hem çok buyuk hem kor cepe herkes burayi yapamaz daha kuçuk ve daha iyi konumlu diger adalari acilen ilana cikaein bir yildan fazla gecti henuz hicbirsey yapilmadi lutfen isleri kolaylastirin alternatfler kulanin çok gecikti şehrin enguzel mahlesi harabe gibi duruyor buna çozum bulunmali saygilarimla

asil
asil @Z kusagi - 4 hafta Önce

muhtarın evinin olduğu parsel sanırım. Boşuna milleti oyalıyorlar ne kimse alır ne yapar boşuna vatandaş mağduriyet yaşıyor diğerleri ile beraber yapılsa şimdi bitmişti.

SIRADAKİ HABER

banner103