Elazığ’da Taşınmaz ve Kamu Lojmanlarının İhalesi Yarın Gerçekleştirecek!

Elazığ Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Elazığ’da 28 adet taşınmaz ve 8 kamu lojmanının satış ihalesi yarın gerçekleştirecek.

Elazığ’da Taşınmaz ve Kamu Lojmanlarının İhalesi Yarın Gerçekleştirecek!

Milli Emlak Müdürlüğü Elazığ’da taşınmaz ve lojman satışı ihalesini yarın gerçekleştirecek.

Elazığ’da 28 adet taşınmaz ve 8 kamu lojmanı için satışa çıktı.

Satışı yapılacak taşınmazlar; Elazığ merkeze bağlı olup Salkaya Köyünde 1, İzzetpaşa Mahallesinde 1, Gümüşkavak Mahallesinde 1, Obuz Köyünde 1, Şeyhhacı Köyünde 2, Sarılı Köyünde 6, Cip Köyünde 7, Meşeli Köyünde 2, Pelte Köyünde 3, Balpınarı Köyünde 2, Beydalı’da 1 ve Koruk Köyünde 1 olmak üzere ilana çıkıldı.

Öte yandan Elazığ merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde 8 adet kamu lojmanının satış ihalesi gerçekleştirilecek.

İHALE ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE;

1 - Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen; 28 adet taşınmaz satışı, 8 adet kamu lojman satışı ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre,  ilan metninde gösterilen tarih ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirllenen konvertibl döviz.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),

c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5- Hazine Taşınmazlarını satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğan her türlü vergi, resim ve harç vb. giderler alıcıya aittir.                                                                                                                                                                                                                                       

6- Satışı yapılacak taşınır mal ve taşınmaz mallar ile irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine mütakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

8 - İta Amiri ihale kararını 15(on beş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.

9 - 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca konutta oturan kişi öncelikli alım hakkına sahiptir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

10- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://elazig.csb.gov.tr/ adresinden görülebilir.

İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ VE ARSALARIN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA
NO

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ/MAH.

ADA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE
HİSSESİ (m²)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ
BEDELİ (TL)

GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL.)

İHALE TARİH
VE SAATİ

İHALE USULÜ

1

Elazığ

Merkez

Salkaya Köyü

199

1

Ham Toprak

6.252,11

Tam

İmarsız

188.000,00

56.400,00

29.04.2021

09:00

2886/45
Açık Teklif Usulü

2

Elazığ

Merkez

İzzetpaşa Mahallesi

108

162

Arsa

1.368,17

Tam

5 Kata Müsadeli Konut Alanında Kalmaktadır.

752.500,00

225.750,00

29.04.2021

09:10

2886/45
Açık Teklif Usulü

3

Elazığ

Merkez

Gümüşkavak (Hırhırik)

5097

2

Arsa

891,42

Tam

Ayrık Nizam 5 Kata Müsadeli Konut Alanında Kalmaktadır.

239.000,00

71.700,00

29.04.2021

09:20

2886/45
Açık Teklif Usulü

4

Elazığ

Merkez

Obuz Köyü

104

65

Susuz Tarla

3.459,82

Tam

İmarsız

65.800,00

19.740,00

29.04.2021

09:30

2886/45
Açık Teklif Usulü

5

Elazığ

Merkez

Şeyhhacı Köyü

203

10

Ham Toprak

1.308,55

Tam

İmarsız

61.600,00

18.480,00

29.04.2021

09:40

2886/45
Açık Teklif Usulü

6

Elazığ

Merkez

Sarılı Köyü

105

68

Ham Toprak

35.064,61

Tam

İmarsız

508.500,00

152.550,00

29.04.2021

09:50

2886/45
Açık Teklif Usulü

7

Elazığ

Merkez

Sarılı Köyü

103

5

Ham Toprak

17.138,54

Tam

İmarsız

180.000,00

54.000,00

29.04.2021

10:00

2886 /45
Açık Teklif Usulü

8

Elazığ

Merkez

Sarılı Köyü

126

142

Susuz Tarla

21.689,09

Tam

İmarsız

152.000,00

45.600,00

29.04.2021

10:10

2886 /45
Açık Teklif Usulü

9

Elazığ

Merkez

Sarılı Köyü

165

23

Ham Toprak

13.527,16

Tam

İmarsız

142.100,00

42.630,00

29.04.2021

10:20

2886 /45
Açık Teklif Usulü

10

Elazığ

Merkez

Sarılı Köyü

103

4

Ham Toprak

50.062,78

Tam

İmarsız

726.000,00

217.800,00

29.04.2021

10:30

2886/45
Açık Teklif Usulü

11

Elazığ

Merkez

Sarılı Köyü

126

141

Ham Toprak

29.010,85

Tam

İmarsız

203.500,00

61.050,00

29.04.2021

10:40

2886/45
Açık Teklif Usulü

12

Elazığ

Merkez

Şeyhhacı Köyü

160

18

Ham Toprak

321,62

Tam

İmarsız

21.600,00

6.480,00

29.04.2021

10:50

2886/45
Açık Teklif Usulü

13

Elazığ

Merkez

Cip Köyü

121

2

Ham Toprak

4.563,39

Tam

İmarsız

146.000,00

43.800,00

29.04.2021

11:00

2886 /45
Açık Teklif Usulü

14

Elazığ

Merkez

Cip Köyü

198

38

Ham Toprak

2.075,98

Tam

İmarsız

190.500,00

57.150,00

29.04.2021

11:10

2886 /45
Açık Teklif Usulü

15

Elazığ

Merkez

Cip Köyü

114

81

Ham Toprak

677,44

Tam

İmarsız

48.000,00

14.400,00

29.04.2021

11:20

2286/45
Açık Teklif Usulü

16

Elazığ

Merkez

Cip Köyü

188

438

Ham Toprak

1.736,12

Tam

İmarsız

157.000,00

47.100,00

29.04.2021

11:30

2886/45
Açık Teklif Usulü

17

Elazığ

Merkez

Cip Köyü

114

94

Ham Toprak

2.530,42

Tam

İmarsız

178.000,00

53.400,00

29.04.2021

11:40

2886/45

Açık Teklif Usulü

18

Elazığ

Merkez

Cip Köyü

114

93

Ham Toprak

2.002,90

Tam

İmarsız

141.000,00

42.300,00

29.04.2021

13:30

2886/45
Açık Teklif Usulü

19

Elazığ

Merkez

Cip Köyü

188

437

Ham Toprak

1.012,45

Tam

İmarsız

92.000,00

27.600,00

29.04.2021

13:40

2886/45
Açık Teklif Usulü

20

Elazığ

Merkez

Meşeli Köyü

-

659

Ham Toprak

980,03

Tam

İmarsız

14.710,00

4.413,00

29.04.2021

13:50

2886/45
Açık Teklif Usulü

21

Elazığ

Merkez

Meşeli Köyü

-

682

Ham Toprak

11.441,50

Tam

İmarsız

114.415,00

34.324,50

29.04.2021

14:00

2886/45
Açık Teklif Usulü

22

Elazığ

Merkez

Pelte Köyü

111

167

Ham Toprak

1.349,66

Tam

İmarsız

20.245,00

6.073,50

29.04.2021

14:10

2886/45
Açık Teklif Usulü

23

Elazığ

Merkez

Pelte Köyü

111

172

Ham Toprak

289,66

Tam

İmarsız

5.800,00

1.740,00

29.04.2021

14:20

2886/45
Açık Teklif Usulü

24

Elazığ

Merkez

Pelte Köyü

111

168

Ham Toprak

1.067,28

Tam

İmarsız

16.010,00

4.803,00

29.04.2021

14:30

2886/45
Açık Teklif Usulü

25

Elazığ

Merkez

Balpınarı Köyü

-

523

Ham Toprak

1.351,31

Tam

İmarsız

16.300,00

4.890,00

29.04.2021

14:40

2886/45
Açık Teklif Usulü

26

Elazığ

Merkez

Balpınarı Köyü

-

521

Ham Toprak

2.756,93

Tam

İmarsız

33.100,00

9.930,00

29.04.2021

14:50

2886/45
Açık Teklif Usulü

27

Elazığ

Merkez

Beydalı (Zalını)

105

1

Ham Toprak

26.533,94

Tam

İmarsız

106.140,00

31.842,00

29.04.2021

15:00

2886/45
Açık Teklif Usulü

28

Elazığ

Merkez

Koruk Köyü

-

2638

Ham Toprak

508,34

Tam

İmarsız

8.700,00

2.610,00

29.04.2021

15:10

2886/45
Açık Teklif Usulü

SATIŞI YAPILACAK KAMU LOJMANLARI

SIRA
NO

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ/MAH.

ADA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

Bağımsız Bölüm No

İmar Durumu

TAHMİNİ
BEDELİ (TL)

GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL.)

İHALE TARİH
VE SAATİ

İHALE USULÜ

1

Elazığ

Merkez

Rızaiye Mahallesi

156

4

Mesken

97,00

9

Tick Bitişik Nızam 12 kata müsaadeli Ticari + Konut

80.000,00

8.000,00

29.04.2021

15:20

2886/45
Açık Teklif Usulü

2

Elazığ

Merkez

Rızaiye Mahallesi

156

4

Mesken

102,00

15

Tick Bitişik Nızam 12 kata müsaadeli Ticari + Konut

85.000,00

8.500,00

29.04.2021

15:30

2886/45
Açık Teklif Usulü

3

Elazığ

Merkez

Rızaiye Mahallesi

156

4

Mesken

107,00

23

Tick Bitişik Nızam 12 kata müsaadeli Ticari + Konut

90.000,00

9.000,00

29.04.2021

15:40

2886/45
Açık Teklif Usulü

4

Elazığ

Merkez

Rızaiye Mahallesi

156

4

Mesken

102,00

29

Tick Bitişik Nızam 12 kata müsaadeli Ticari + Konut

85.000,00

8.500,00

29.04.2021

15:50

2886/45
Açık Teklif Usulü

5

Elazığ

Merkez

Rızaiye Mahallesi

156

4

Mesken

107,00

30

Tick Bitişik Nızam 12 kata müsaadeli Ticari + Konut

90.000,00

9.000,00

29.04.2021

16:00

2886/45
Açık Teklif Usulü

6

Elazığ

Merkez

Rızaiye Mahallesi

156

4

Mesken

102,00

36

Tick Bitişik Nızam 12 kata müsaadeli Ticari + Konut

85.000,00

8.500,00

29.04.2021

16:10

2886/45
Açık Teklif Usulü

7

Elazığ

Merkez

Rızaiye Mahallesi

156

4

Mesken

107,00

37

Tick Bitişik Nızam 12 kata müsaadeli Ticari + Konut

90.000,00

9.000,00

29.04.2021

16:20

2886/45
Açık Teklif Usulü

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 15:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner103