7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12.03.2023 tarihli Resmi gazetede yayımlandı.

Buna göre ETSO üyeleri, 2022 yılı ve önceki dönemlere ait borçlarını yapılandırabilecek.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, yapılandırma fırsatının önemini vurguladı.

ALAN: 2022 VE ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT BÜTÜN AİDAT BORÇLARININ FAİZLERİ SİLİNEREK TAKSİTLENDİRİLECEK

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan yaptığı değerlendirmede; “Borçların faizsiz ve taksitli yapılandırılması her zaman elimize geçen bir imkan değil. Depremden sonraki süreçte ticari faaliyetlerimizi sağlıklı sürdürebilmek adına mutlaka değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görüyorum. Üyelerimiz yapılandırma fırsatı ile Odamıza olan 2022 ve önceki dönemlere ait bütün aidat borçlarının faizleri silinerek taksitlendirilecek ve taksit ödemelerinin ilki Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek olup, 2024 yılı Şubat ayında son bulacaktır. Başvurular 1 Nisan 2023 tarihinde E-Devlet üzerinden veya odamıza başvurarak gerçekleşecektir. Başvurular için son tarih ise 31 Mayıs 2023’tür” ifadelerini kullandı.

YAYIMLANAN KANUN

Resmi gazetede yayımlanan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun detayları şu şekilde;

1. KAPSAM

Kanun'un 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;

a) Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borç asılları,

b) Oda ve borsaların Birliğimize olan aidat borç asılları,

c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamı,

Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.

Bu çerçevede üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.

2.VERGİ MÜKELLEFİYETİ SİLİNEN ÜYELER

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtlan devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçlar için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür. Öte yandan vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığ tarihe kadar olan (12.03.2023) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer'i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

3. BORÇ SİLİNMESİ VE ÖDEME

Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların da tahsilinden vazgeçilir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler hålinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28.02.2024) ödemesi gerekmektedir. Azami dokuz taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağım üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutanını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/05/2023) başvuruda bulunacaklardır. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren"https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.

Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir

Bu fikra kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeye ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

4. MUHASEBE İŞLEMLERİ

Bu fikra kapsamında ödenmesi gereken tutarları fikrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve kalan kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.