Elazığ Belediye Başkanlığı açık teklif usulü ile minibüs kiralaması ihalesine çıktı.

Belediye başkanlığı tarafından Hicret – Yeniköy minibüs hattında hizmet veren 10 adet ticari ‘M’ plaka minibüs hattını açık artırma suretiyle 30 yıllığına kiraya verecek.

İhaleye katılmak için her bir ihaleye 150,00 TL bedel ödenecek. İhale 19 Ekim 2022 saat 14.00’da başlayacak.

İhalede her bir minibüs hattı için 1.650.000,00 TL muhammen bedel, 49.500,00 TL geçici teminat bedeli fiyat belirlendi.

İHALE ŞARTLARI

Belediyemiz Meclisinin 01/06/2022 tarih ve 2022/130 sayılı kararı ile Elazığ Belediyesi sınırları  içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten Hicret-Yeniköy minibüs hattında hizmet veren 7 (yedi) adet Ticari M Plaka minibüs hattına ilave olarak 10 (on) adet Ticari M Plaka minibüs hattının 30 yıl süreli ruhsat usulü ile kiralanmasına karar verilmiştir. Alınan karara istinaden aşağıda hat numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı 10 Ticari M Plaka Minibüs hat ruhsatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle 30 (Otuz) yıl müddetle ihale edilecektir.

 İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde her bir ihale için 150,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz  Ulaşım Hizmetleri  Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü veya (424) 248 47 01  (dahili 1531) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

 İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

4.1- Kanuni ikametgahı olması,

4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.7- Geçici teminat  (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında)  ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

4.8-Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde Elazığ Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 2017/277 sayılı kararında belirtilen mevcutta M Plakalı Ticari Minibüs işletmeciliğini yaptığına dair belge, (Bu belge Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce temin edilecektir)

4.9. İhale uhdesinde kalması halinde Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde çalıştığı toplu taşıma hizmetini yürüttüğü  mevcut M Plaka hattından vazgeçeceğine dair  Noter Onaylı taahhütname,

4.10- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

4.11- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

4.12 -Kamu kurum ve kuruluşlarına verilmek üzere düzenlenen adli sicil kaydı,

4.13- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

4.14-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir

İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  

 Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir.

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri  ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.