Elazığ Belediyesi tarafından kapalı teklif usulü ile konut ve depolu dükkan satışı gerçekleştirilecek. 13 Haziran’da yapılacak olan ihalelere katılabilmek için belirlenen geçici teminat bedellerinin bankaya yatırılması gerekiyor.

18 KONUT SATIŞA ÇIKARILDI

Abdullahpaşa Mahallesi’nde 18 konutu satışa çıkartan Elazığ Belediyesi; arsaların muhammen bedellerini de belirledi. Arsaların ihale tarihi 13 Haziran 2024 olarak duyuruldu.

Satışa çıkarılan konutların en ucuz muhammen bedeli 1 milyon 800 bin TL olurken en yükseği ise 1 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

12 DEPOLU DÜKKAN SATIŞA ÇIKARILDI

Elazığ Belediyesi konut satışlarının yanı sıra depolu dükkan satışları da yapılacak. Abdullahpaşa Mahallesi’nde 12 adet depolu dükkan satışı gerçekleştirilecek.

Beledei̇ye Konut

KONUT VE DÜKKAN SATIŞI AYRINTILARI

1-)Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası, m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı taşınmazların satışı yapılacaktır.

2- Satışı yapılacak taşınmazların Listenin 27, 28, 29 ve 30. sırasında ki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle), diğer taşınmazların ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Artırma suretiyle satışı yapılacaktır.

3- Taşınmazların İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No: 30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 500,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla taşınmazın ihalesine katılması halinde; her bir taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02 (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

14 Yaşındaki Çocuk Murat Nehri'nde Kayboldu 14 Yaşındaki Çocuk Murat Nehri'nde Kayboldu

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

 5.1. Kanuni ikametgahı olması,

 5.2. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

 5.3. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4. Mevzuatı gereği kayı₺ı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

 a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 5.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7. Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

 5.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

5.9. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

 5.10. Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir.)

5.11. Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir

6- Listenin 27, 28, 29 ve 30. sırasındaki taşınmazların ihalesine iştirak edecek istekliler 5. madde belirtilen belgelerle birlikte Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfıda, dış zarf içerisinde sunacaklardır,

7- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

8- Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir.

9- İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

10- Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

11- Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

13- İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir

Editör: Batuhan Baskal