Mülkiyeti Elazığ Belediyesi’ne ait olan 10 adet arsanın açık artırma suretiyle satışa çıkarıldığı açıklanmıştı. 

Açıklamanın ardından satışa çıkarılan 10 adet arsanın ayrıntıları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Arsalar için 7 Mayıs tarihinde ihale düzenlenerek satışı gerçekleştirilecek.

Satışı yapılacak arsaların Listenin 5,6 ve 10. sırasındaki arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık arttırma suretiyle diğer arsalar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle) satışı yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla arsanın ihalesine katılması halinde; her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN ŞARTLAR ŞUNLAR;

1- Kanuni ikametgahı olması,

2. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi

3. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 5.

4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri  belge,

 6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

7. Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

Başkan Özkan: Emekliler Lütuf Değil, Hakkını İstiyor Başkan Özkan: Emekliler Lütuf Değil, Hakkını İstiyor

 8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi.

Satış