Hacet namazı kişinin bir dilek veya duasının kabul olması için kıldığı bir namazdır.

DİLEK NAMAZI OLARAK DA BİLİNİR.

Müslümanlar için bu namaz farz değil nafile namazdır. Kişi isteğine göre kılabilir.

HACET NAMAZI KAÇ REKAT?

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet namazı için öncelikle namaz abdesti alınır.

Namaz kılmanın gereklilikleri yerine getirildikten sonra namaza niyet edilir.

Bu niyet hacet namazında istenilen duanın dileğin niyetidir. Namazı kılmaya gerçekleşmesi istenen dilek doğrultusunda niyet edilmektedir. Bu niyette Müslümanın ihtiyacı olan her şey Allah'tan istenmekte ve beklenmektedir.

1. REKAT KILINIŞI

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke duası okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha sûresi okunur

Üç defa Âyete'l-kursî okunur

Rüku ve secde yapılır.

2. rekata kalkılır.

2. REKAT

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Oturarak Ettehıyyatü duası okunur.

Selam vermeden 4. rekata kalkılır.

3. REKAT

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Dördüncü rekata kalkılır.

4. REKAT

Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Sırasıyla İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Rükû ve secde yapılır.

Oturarak Tahiyyat duası, ardından salli-barik ve Rabbena duaları okunur.

Sağa ve sola selam verilerek 4 rekatlık hacet namazı tamamlanmış olur.

HACET DUASI VE ANLAMI

Duası: Lâ ilâhe illallâhu'l-halîmu'l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es'eluke mucîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min kulli zenbin ve'l-ganîmete min kulli birrin ve'sselâmete min kulli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

ANLAMI: “Halim ve kerim (cömert) olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın rabbi, bütün eksikliklerden uzaktır. Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Allah’ım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celb edecek sebepleri senden istiyor, her türlü günahtan beni koruman için yalvarıyorum. Her türlü iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan kurtuluş diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Senin rızana uygun olan her türlü dileğimi yerine getir! Hangi amelden razı isen onu ver. Ey Rahîm olan, bana çokça rahmet gösteren Rabbim!”

Bunun ardından kişi, dünyevî yahut uhrevî her ne dilerse ister, zira o dilek takdir edilir." (İbn-i Mâce, İkâme, 189; Tirmizî, Vitr, 17)

HACET NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Hacet namazı genellikle Perşembenin Cumaya bağlandığı gece kılınmaktadır. Bunun yanında Kandil gecelerinde de kılınabilir. Ancak hacet namazı kılmayı isteyenler bu zamanları beklemeden istedikleri zaman bu namazı kılabilirler.

HACET NAMAZINDA OKUNAN SURELER VE DUALAR

FATİHA SURESİ

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

AYETEL KÜRSİ

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,

lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,

lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,

men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,

ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,

ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard

ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

İHLAS SURESİ

Kul hüvellâhü ehad

Allâhüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

FELAK SURESİ

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Nas Suresi

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

SÜBHANEKE DUASI

Sübhânekellâhümme

ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

ve lâ ilâhe ğayrük.

ETTEHİYYATÜ DUASI

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ALLÂHUMME SALLİ DUASI

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

ALLÂHUMME BARİK DUASI

Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

RABBENÂ ÂTİNA DUASI

Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

RABBENÂĞFİRLÎ DUASI

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb.