Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bir arsasını satışa çıkardı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanla; il müdürlüğü Zafran Mahallesi’ndeki arsasını açık ihale ile satışını gerçekleştirilecek.

Zafran Mahallesi’ndeki 2.798 metrekarelik 10 kata kadar konut alanı olan arsa için tahmini bedel olarak 17 Milyon 205 Bin TL bedel konuldu. Arsanın satış ihalesi 29 Mayıs Çarşamba günü saat 11’de açık teklif usulü ile yapılacak.

Arsa F2

İLAN AYRINTILARI

1- Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen; taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre, ilan metninde gösterilen tarih ve saatte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4. kattaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar.

Satışa konu her taşınır ve taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla;

Gazze Direniş Platformu Çalışmalarına Devam Ediyor Gazze Direniş Platformu Çalışmalarına Devam Ediyor

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

vermeleri,

b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare: RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare: RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.

1. Tedavüldeki Türk Parası,

2. Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

Arsa

4. Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırdığına dair alındı belgesi aslını (Banka dekontları kabul edilmeyeceğinin bilinmesi)

e) İşin gereğine göre, İdarece tespit edilecek diğer belgeleri, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur."

3- Hazine Taşınmazlarının satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Ayrıca satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedeline %20 indirim uygulanır.

4- Satışı yapılacak taşınır mal ve taşınmaz mallar ile irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

5- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş), 10 milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.

6- Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek Banka teminat mektuplarında, '2886 sayılı Kanun şube limitleri ve süresiz olduğu 'ibareleri yer almayan banka teminat mektupları geçerli kabul edilmeyecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

8- İta Amiri ihale kararını 15 (Onbeş) işgünü içerisinde onaylar veya iptal eder.

9- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

10- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

11- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://elazig.csb.gov.tr/ adresinden görülebilir