Elazığ’da Karakoçan ilçesinde bulunan jeotermal kuyusunun devri için açık arttırma usulü ihale yapılacak.

İhale 25 Ekim Salı günü saat 10.00’da Elazığ İl Özel İdaresi’nde gerçekleşecek.

Jeotermal kuyusu için 6 milyon 373 bin 705 TL’lik muhammen bedel istendi.

İHALENİN ŞARTLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Elazığ İl Özel İdaresinden: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Arttırma) ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhalenin/İdarenin

1.1. İhaleyi Yapacak İdare: ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

1.2. İhalenin Yapılacağı Yer/Adres: Elazığ İl Özel İdaresi / Çaydaçıra Mah. Emsal sok. No:9 ELAZIĞ

1.3. İdarenin Telefon ve Faksi: 0 (424) 247 5327 faks (424) 2474796

1.4. Tekliflerin Sunulacağı Yer: Elazığ İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonu 2. kat

1.5. İhalenin Konusu: Karakoçan ilçesinde bulunan 07-ER3326303 nolu işletme ruhsat sahası ve jeotermal kuyusu satış yolu ile devredilecektir. İhale kapsamında Jeotermal İşletme

Ruhsat Alanı ve Jeotermal Kuyu satış yolu ile devrinin yanı sıra 5686 sayılı Kanun kapsamında idare tarafından hazırlanmış olan ve akışkanın işler hale getirilmesi için termin planında belirtilen (gerekli terfi hattı, terfi binası vb. imalatların tamamlanması) işlerinde yüklenici tarafından yapılması işi gerçekleştirilecektir.

1.6. İhale Türü/Usulü

1.7. İhale Tarih ve Saati

1.8. Muhammen Bedeli

1.9. Geçici Teminat Tutarı

Güvence Bedeli: -

1.10. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (5) beş iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

1.11. İşin Süresi: -

1.12. Doküman görüleceği Yer/Birim: Elazığ İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat

Müdürlüğü 8. Kat Yukarıda bilgisi verilen işletme ruhsat sahasının devredilmesi işi ihalesi Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Elazığ İl Özel İdaresi Hizmet Binası 2. Katında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

İhale Teknik Şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda belirlenen muhammen bedel üzerinden Açık Arttırma şeklinde yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin; Dosya kapsamında verilen standart Teklif Mektubu, İstekliye ait İkametgâh Belgesi,

: Açık Teklif Usulü - Açık Arttırma

: 25.10.2022 Salı - 10.00

: 6.373.705,00 TL

: 191.211,00 TL

Gerçek kişiler için TC Kimlik Numarası bulunan resmi belge, Tüzel kişiler için Vergi kimlik numarası bildirir resmi belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortak rı, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

İhale Dosyası CD ortamında 1000 TL karşılığında Plan Proje Yatırım ve İnşaat müdürlüğünden alınabilecektir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.