Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelgeyle duyurulan 2022-2025 yıllarına ilişkin Katılım Finans Strateji Belgesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonu ve ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan belgede, 5 temel amaç, 18 hedef ve 84 eylem maddesi yer aldı.

Kar payı ödemelerine düzenleme

Buna göre, katılım bankalarının "katılım finans kurumu" olarak yeniden isimlendirilmesini de içeren müstakil bir Katılım Finans Kanunu taslağı önerisi hazırlanacak.

Kar payı ödemelerinin faiz giderlerinden farklı muamele görmesi ve ortaklığa dayalı kira sertifikalarına ilişkin çifte vergilendirme gibi vergisel konularda yapılabilecek düzenlemelere ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Mevzuatta yer alan faiz uygulamalarına ilişkin maddeler incelenerek, bunların uyumlaştırılması sağlanacak.

Katılım Finans Kuruluşları Birliğine (KFKB) ilişkin mevzuat oluşturulacak.

Kooperatif bankaları için adım atılacak

Dünyada örnekleri bulunan kooperatif bankalarına benzer biçimde, kooperatif katılım finansman kuruluşlarının kurulmasına yönelik çalışma yapılacak.

Fıkhi olarak doğru kurgulanması koşuluyla, ihraç edilmesi açısından uygun bir konjonktürün bulunduğu değerlendirilen gayrisafi yurt içi hasılaya dayalı kira sertifikası ihracına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Reel sektör şirketlerinin sermaye piyasası üzerinden finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kira sertifikası ihraçlarını teşvik etmek amacıyla Kira Sertifikası Garanti Fonunun kurulması sağlanacak.

BIST bünyesinde kira sertifikaları, elektronik ürün senetleri ve katılım esaslı pay senetleri gibi katılım sermaye piyasası ürünlerinin münhasıran işlem göreceği "Katılım Pazarı" kurulacak.

Hac-umre fonu

Küçük tasarruf sahiplerinin hac, umre ve kurban vecibelerini yerine getirmek üzere, tüzel kişiliği haiz Hac, Umre ve Kurban Fonunun kurulmasına ilişkin çalışmalar ve gerekli düzenlemeler yapılacak.

Kamu desteğiyle örnek teşkil edecek bir Helal Park AŞ kurularak işlerlik kazandırılacak. Girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) veya girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının (GSYO) helal parklara yatırım yapabilmesine yönelik çalışma gerçekleştirilecek.

Finansal kuruluşlara ve ürünlere yönelik Katılım Finans Derecelendirme Sistemi'ne ilişkin kavramsal ve yöntemsel çalışmalar tamamlanacak.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü'nde katılım fintek kuluçka ve hızlandırma programları açılacak.

Belediyelerin sosyal destek faaliyetleri kapsamında, SMA gibi özel hastalık masraflarına, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve barınma ihtiyaçlarına yönelik valilik onaylı bağışa dayalı kitle fonlaması platformları kurulması teşvik edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının cami yapımı, Kur'an kursu açılması ve çeşitli yardım faaliyetleri kapsamında bağışa dayalı kitle fonlaması platformu oluşturularak, bağış faaliyetlerinin merkezi biçimde yürütülmesi sağlanacak.

Katılım finans kapsamında tarımın finansmanı, yeşil finans, finansal teknolojiler, helal ekonomi ve tahkim gibi alanlarda tematik enstitü ve araştırma merkezleri kurulacak.

Katılım finans sektörlerinin ihtiyaç duyduğu akademi-sektör iş birliğini artırmaya dönük bir platform oluşturulacak.

Katılım finans alanında ofis uhdesinde yıllık olarak Uluslararası Katılım Finans Forumu düzenlenecek.

Katılım finans için ajans kurulacak

Katılım finans mesleki yetkinlik inşasına yönelik olarak sertifika eğitimi, hizmet içi eğitimler ve diğer eğitim programlarına ilişkin faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların lisanslamasını yapacak Katılım Finans Lisanslama Ajansı oluşturulacak.

Katılım finansa ilişkin mesleki eğitimlerin verilmesi ve sertifika programları düzenlenmesi amacıyla İstanbul Finans Merkezi bünyesinde İstanbul Katılım Finans Mesleki Eğitim Merkezi (İKFEM) kurulacak. Bir üniversite bünyesinde Katılım Finans Davranışsal Çalışmalar Merkezinin kurulması sağlanacak. Merkezde, davranışsal ekonomi ve finans kapsamında katılım finansa ilişkin algı, farkındalık ve finansal okuryazarlık kazandırmaya yönelik uygulama ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirilecek.

Katılım finans alanında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu artırmak amacıyla ve bu kurumların yöneticilerinin katılımıyla en az 3 ayda bir toplanmak üzere Katılım Finans Koordinasyon Kurulu oluşturulması planlanıyor.

Diyanet bünyesinde çalışma

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde katılım finansa yönelik bir birimin kurulması sağlanarak bu alanda iletişim çalışmaları yürütülecek. Cuma hutbelerinde faiz, karz-ı hasen, risk paylaşımı gibi katılım finansla ilgili konulara düzenli ve sürekli olarak yer verilecek. Öncelikli olarak imam-hatipler ve muhtarlara yönelik temel katılım finans eğitimi düzenlenecek. Onlar da katılım finans sistemini sözlü olarak ve dokümanlar vasıtasıyla tanıtarak, bu alana yönelik farkındalığı artıracak.

Finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik programlara katılım finans da dahil edilerek, bu alanda kamuoyunun finansal okuryazarlığının artırılması için çalışma yapılacak.

Katılım finansa ilişkin kavram ve terimlerin standartlaştırılması sağlanarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde "Katılım Finans Sözlüğü" hazırlanacak. Tüm katılım finans kuruluşlarının bu terimleri temel alarak faaliyet yürütmeleri sağlanacak.

Katılım finans okuryazarlığını artırmaya yönelik konular ve içerik ortaöğretim müfredatına eklenecek.

Kira sertifikasının ismi değiştirilecek

Özellikle gençlere yönelik katılım finans okuryazarlığını artırmak amacıyla dijital uygulamalar geliştirilerek bu uygulamalara dayalı ulusal yarışmalar düzenlenecek.

Mevzuatta yer alan "kira sertifikası" isminin "sukuk" olarak değiştirilmesi sağlanacak.

Katılım finansa ilişkin Türkiye'nin temel bilgi merkezi ve çevrim içi platformu olarak Türkiye Katılım Finans Bilgi Merkezi (KFInfo) hayata geçirilecek.