Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 10 Arsasını Satışa Çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Elazığ’da 10 tane taşınmaz arsasını satışa çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 10 Arsasını Satışa Çıkardı

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kesrik ve Aksaray Mahallelerinde, Salkaya, Pelte, Koparuşağı ve Koçharman köylerinde bulunan 10 taşınmaz arsasını satışa çıkardı.

İhale 21 Haziran Salı günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek.

Elazığ’da Kesrik Mahallesi’nde 4520 ada 12 parsel numaralı 543,59 metrekare arsa 266.000,00 TL tahmini bedel ile,

Elazığ’da Kesrik Mahallesi’nde 8089 parsel numaralı 57,84 metrekare arsa 81.000,00 TL tahmini bedel ile,

Elazığ’da Kesrik Mahallesi’nde 4523 ada 27 parsel numaralı 769,93 metrekare arsa 385.000,00 TL tahmini bedel ile,

Elazığ’da Aksaray Mahallesi’nde 4171 ada 4 parsel numaralı 646,19 metrekare arsa 440.000,00 TL tahmini bedel ile,

Elazığ’da Salkaya Köyü’nde 235 ada 15 parsel numaralı 15.386,50 metrekare ham toprak 1.000.200,00 TL tahmini bedel ile,

Elazığ’da Pelte Köyü’nde 111 ada 187 parsel numaralı 917,7 metrekare ham toprak 23.000,00 TL tahmini bedel ile,

Elazığ’da Pelte Köyü’nde 111 ada 186 parsel numaralı 2.100,46 metrekare ham toprak 63.100,00 TL tahmini bedel ile,

Elazığ’da Koparuşağı Köyü’nde 116 ada 12 parsel numaralı 2.929,47 metrekare ham toprak 206.000,00 TL tahmini bedel ile,

Elazığ’da Koparuşağı Köyü’nde 116 ada 14 parsel numaralı 7.054,43 metrekare ham toprak 494.000,00 TL tahmini bedel ile,

Elazığ’da Koçharman Köyü’nde 104 ada 96 parsel numaralı 510 metrekare kıraç tarla 35.700,00 TL tahmini bedel ile satışa çıkarıldı.

İHALE ŞARTLARI

1 - Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen; 10 adet taşınmaz satışı,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre,  ilan metninde gösterilen tarih ve saatte Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 4. kattaki Toplantı Salonunda  yapılacaktır.                                                                                          

2-İhaleye katılmak isteyen  isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.) Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırdığına dair alındı belgesi aslını (Banka dekontları kabul edilmeyeceğinin bilinmesi )

b) Satışa konu her taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla; Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),

c) Satışa konu her taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla ; tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

d) Satışa konu her taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla; Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verilmeleri zorunludur.

3- Hazine Taşınmazlarını satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az  dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır.   

4-Satışı  yapılacak taşınır mal ve taşınmaz mallar ile irtifak hakkı ihalelerinden  doğacak her türlü vergi, resim, harç  alıcıya aittir. 

5-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak ;5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.                                                                                                                                                                     

6-Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek  Banka teminat mektuplarında, '2886 sayılı  kanun', 'şube limitleri', 'süresiz olduğu 'ibareleri yer almayan banka teminat mektupları geçerli kabul edilmeyecektir.                                               

7 - Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İta Amiri ihale kararını 15 (Onbeş) işgünü içerisinde onaylar veya iptal eder.                     

9- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

10 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Posta yolu ile gönderilen teklifler son teklif sayılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr  ve  https://elazig.csb.gov.tr/ adresinden görülebilir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner109