Sivrice Belediyesi 13 Arsasını 10 Yıllığına Kiraya Verecek

Sivrice Belediyesi tarafından büfe, gölgelik, WC soyunma kabini ve duşa kabini yerleri yapımı için bazı arsalarını 1 yıllık muhammen bedel üzerinden 10 yıl kiraya verilecek.

Sivrice Belediyesi 13 Arsasını 10 Yıllığına Kiraya Verecek

Sivrice Belediyesi, Hazar Gölü kıyısında kira ihalesine çıktı.

Belediye tarafından Hüküm ve tasarrufu Sivrice Belediye Başkanlığımıza ait mahallesi yüzölçümü belirtilen Büfe Gölgelik WC Soyunma Kabini ve Duşa Kabin Yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci. Maddesine göre KDV hariç 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden 10 (On) yıl müddetle açık teklif usulü kira ihalesi düzenlenecek.

KİRAYA VERİLECEK ALANLAR

Gölbaşı Mah. PTT Kampı Küme Evleri No:23’te 54,39 metrekare alan 32.090,10 TL muhammen bedel ile

Gölbaşı Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:153’te 48,39 metrekare alan 26.614,50 TL muhammen bedel ile

Gölbaşı Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:151’de 48,39 metrekare alan 29.034,00 TL muhammen bedel ile

Sürek Köyü Kesrik Mevkii No:23’te 42,39 metrekare alan 23.314,50 TL muhammen bedel ile

Sanayi Mah. Diyarbakır Yolu Cad. No:276’da 48,39 metrekare alan 36.292,50 TL muhammen bedel ile

Sanayi Mah. Diyarbakır Yolu Cad. No:278’de 48,39 metrekare alan 36.292,50 TL muhammen bedel ile

Sanayi Mah. Diyarbakır Yolu Cad. No:280’de 48,39 metrekare alan 36.292,50 TL muhammen bedel ile

Sanayi Mah. Diyarbakır Yolu Cad. No:282’de 48,39 metrekare alan 36.292,50 TL muhammen bedel ile

Sürek Köyü Kesrik Mevkii No:25’de 42,39 metrekare alan 23.314,50 TL muhammen bedel ile

Sürek Köyü Kesrik Mevkii No:27’de 42,39 metrekare alan 23.314,50 TL muhammen bedel ile

Sürek Köyü Kesrik Mevkii No:29’da 42,39 metrekare alan 23.314,50 TL muhammen bedel ile

Sürek Köyü Kesrik Mevkii No:31’de 42,39 metrekare alan 23.314,50 TL muhammen bedel ile

Sürek Köyü Kesrik Mevkii No:33’de Sivrice/ELAZIĞ 42,39 metrekare alan 23.314,50 TL muhammen bedel ile

Toplamda 13 farklı alan için 9-10 Mayıs tarihleri arasında ihale düzenlenecek.

İHALE ŞARTLARI

Hüküm ve tasarrufu Sivrice Belediye Başkanlığımıza ait mahallesi yüzölçümü belirtilen Büfe Gölgelik WC Soyunma Kabini ve Duşa Kabin Yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci. Maddesine göre KDV hariç 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden 10 (On) yıl müddetle kiraya verilecektir.

İhale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Sivrice Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görebilecekleri gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde; 500,00 TL. dosya bedeli karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden teslim alınacaktır. Aynı birimin (424) 411 23 05 (dâhili 116) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. Büfe Gölgelik WC Soyunma Kabini ve Duşa Kabin Yerlerinin kira süresi, sözleşmenin noterlikçe onaylanmasını izleyen tarihten başlamak üzere 10 (on) yıldır. Geçici Teminat 10 (On) yıllık tahmini kira muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında alınacaktır.

Basın İlan Kurumu tarafından basılı gazeteler ile dijital platformlarda ilan edilen Büfe Gölgelik WC Soyunma Kabini ve Duşa Kabin Yerlerinin kiralama işi, bu şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile Açık Teklif Usulüne göre yapılacaktır.

Kanuni ikametgâhı olması, İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere Türkiye’de adres göstermek,

T.C.  Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için),

Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde; (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a)Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi,

b)Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

Geçici teminat 10 (On) yıllık kira muhammen bedelin % 3’ ü oranında) ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu,

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

Belediye Başkanlığımızdan alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmış şartname,

Belediye Başkanlığımıza herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023, 16:21

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner137