Elazığ Belediyesi Kent Köy Pazarı İçin İhaleye Çıkıyor

Elazığ Belediyesi Çaydaçıra Mahallesinde yapılacak Kent Köy Pazar yerinin yapım işi için ihaleye çıkacak. İhaleye teklifler 23 Eylül Perşembe gününe kadar verilebilecek

Elazığ Belediyesi Kent Köy Pazarı İçin İhaleye Çıkıyor

Elazığ Belediyesi Kent Köy Pazarı işinin yapımı için ihaleye çıkıyor.

Çaydaçıra Mahallesi Kent Köy Pazar Yeri Yapımı işi açık ihale usulü olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhaleye teklifler 23 Eylül Perşembe günü saat 14.00’a kadar alınacak

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adı

ELAZIĞ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

CUMHURİYET MAHALLESİ MALATYA CADDESİ NO:30 / ELAZIĞ 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ

c) Telefon ve faks numarası

4242484701-1407 - 4242484720

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

ÇAYDAÇIRA MAHALLESİ KENT KÖY PAZAR YERİ YAPIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

ÇAYDAÇIRA MAHALLESİ KENT KÖY PAZAR YERİ YAPIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

ÇAYDAÇIRA MAHALLESİ / ELAZIĞ

ç) Süresi/teslim tarihi

Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

23.09.2021 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT TOPLANTI SALONU (A BLOK KAT:1) / ELAZIĞ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN B/III GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSİDİR

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021, 13:07
YORUM EKLE
YORUMLAR
Okan
Okan - 3 hafta Önce

Belediye önce sorumlu olduğu görevleri yapsın Elazığ belediyesi Türkiye mim en başarısız belediye dir. Rant haline dönmüştür

Fethiye Yıldırım
Fethiye Yıldırım - 3 hafta Önce

Gü ey çevre yolundaki tokilerede birşeyler yapın pazar sağlık ocağı okul yok var olan okulada direk otobüs münübüs yok. Başkanımız maşAllah çalışıyor ben inanıyorum en yakın zamanda burayada bir şeyler yapılacak.

Doğru ya 4
Doğru ya 4 - 3 hafta Önce

Iktidar yalaka larına verilecek yine.

SIRADAKİ HABER

banner103